Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kuil Engineering B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Almelo d.d. 15 januari 1997. De onderstaande tekst geldt vanaf 1 februari 2014.

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Artikel 2: Offertes
Artikel 3: Levering en levertijd
Artikel 4: Prijs, prijsverhoging
Artikel 5: Emballage
Artikel 6: Vullen c.q. doen vullen van cilinders en/of wisselcontainers
Artikel 7: Afbeeldingen, tekeningen, berekeningen c.a.
Artikel 8: Uitvoering van werkzaamheden
Artikel 9: Meerwerk
Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 11: Betaling
Artikel 12: Incassokosten
Artikel 13: Overmacht
Artikel 14: Reclames en retourneren
Artikel 15: Garantie
Artikel 16: Aansprakelijkheid
Artikel 17: Beëindiging van de overeenkomst
Artikel 18: Valuta
Artikel 19: Geschilbeslechting, toepasselijk recht
Artikel 20: Gewichtsverschillen
Artikel 21: Veiligheid
Artikel 22: Afwijkende bepalingen voor consumenten
Artikel 23: Meningsverschillen

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Kuil Engineering B.V. hierna te noemen: "de leverancier" en een opdrachtgever waarop de leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk is afgeweken.
Onder het begrip opdrachtgever in de onderhavige voorwaarden dient mede te worden verstaan "afnemer" of "koper".
Onder het begrip offerte in deze algemene voorwaarden wordt mede verstaan de prijsopgaven en/of aanbiedingen, opgenomen in de prijslijsten, circulaires, opdrachtbevestigingen, brieven etc., van de leverancier.

ARTIKEL 2: OFFERTES

De door de leverancier gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft de leverancier het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven.

Alle offertes zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de voor de leverancier normale werktijden.

Werknemers en/of vertegenwoordigers en/of agenten van de leverancier bezitten geen bevoegdheid tot het sluiten van overeenkomsten, tenzij het tegendeel door de directie van de leverancier schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd.

Iedere opdracht van een opdrachtgever waarmee de leverancier niet eerder zaken heeft gedaan wordt steeds aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat uit verkregen informaties de kredietwaardigheid van de opdrachtgever voldoende blijkt.

Een opdracht tot levering of het verrichten van bepaalde diensten, waaronder mede te verstaan de aanvaarding van een aanbod, dient schriftelijk te geschieden, onder gelijktijdige bijvoeging van voldoende inlichtingen en documentatie die de leverancier in staat stelt met de uitvoering van de opdracht een aanvang te maken en deze naar behoren te voltooien. Onder deze inlichtingen zijn mede begrepen specifieke kwaliteitseisen van de opdrachtgever, zoals een door de opdrachtgever beoogde toepassing van de producten waarvan de leverancier de kwaliteitseisen redelijkerwijs niet kent. Indien dergelijke inlichtingen niet aan de leverancier zijn verstrekt is de deugdelijkheid van de producten wat betreft deze vereisten voor risico van de opdrachtgever.

Door de opdrachtgever verstrekte monsters e.d. gelden onder voorbehoud van productwijzigingen en zijn derhalve niet bindend.

ARTIKEL 3: LEVERING EN LEVERTIJD

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/magazijn van de leverancier.

De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, danwel op het moment waarop deze aan hem worden bezorgd. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de opdrachtgever de leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

De termijn waarbinnen de zaak moet worden geleverd of de uitvoering moet worden verricht vangt eerst aan wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van de leverancier zijn en de opdrachtgever ook overigens aan zijn verplichtingen tot dat moment heeft voldaan.

ARTIKEL 4: PRIJS, PRIJSVERHOGING

Alle prijzen door de leverancier opgegeven zijn gebaseerd op het moment van aanbieding geldende kostprijzen.

Indien de leverancier met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is de leverancier niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: de leverancier mag daarbij de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming van de prijsverhoging door de opdrachtgever te geschieden.

Kosten voor verpakking en emballage zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

ARTIKEL 5: EMBALLAGE

De levering van gassen geschiedt in flessen, cilinders, tanks, containers, transportreservoirs, drukloze vaten en spuitbussen, alle te noemen emballage. Onder emballage wordt mede verstaan de verpakkingsvormen, zoals genoemd in de regelgeving op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen, maar ook andere verpakkingsvormen, zoals kratten en droogijsdozen.

De emballage is eigendom van de leverancier ofwel van een derde.

De opdrachtgever verbindt zich deze emballage niet te vervreemden of te bezwaren of op enigerlei andere wijze aan derden in gebruik af te staan.

Bij terugzending van emballage is de afnemer verplicht een vervoersdocument mee te zenden.

Voor het gebruik van aan de leverancier toebehorende emballage, dient de leverancier hetzij vooraf, hetzij achteraf, volgens door de leverancier te bepalen tarieven, een gebruiksvergoeding in rekening, volgens het van toepassing zijnde huursysteem.

De opdrachtgever verleent de leverancier onherroepelijk machtiging de bij hem krachtens welke titel ook in gebruik zijn bedrijfsterreinen, fabrieken, bedrijfsgebouwen en dergelijke, hoe ook genaamd, te betreden terzake van inspectie van aan de leverancier toebehorende emballage, voor wat betreft zowel het aantal als de gebruikswijze.

Indien uit de administratie van de leverancier blijkt, dat aan de leverancier toebehorende emballage niet (tijdig) is teruggekomen bij de leverancier is de opdrachtgever als vergoeding verschuldigd de prijs van nieuwe soortelijke emballage.

Bij emballage die van een keurdatum is voorzien dient de inhoud voor die aangewezen datum te zijn verbruikt en de emballage te worden geretourneerd aan de leverancier. Kosten die voortvloeien uit het niet tijdig retourneren van emballage in verband met de keurdatum en de verplichtingen van de leverancier ten aanzien van de Wet Gevaarlijke Stoffen komen voor rekening van de opdrachtgever.

Het risico voor beschadiging aan, verontreiniging van of verlies van emballage is voor de opdrachtgever vanaf het ogenblik, dat deze ter aflevering aan de opdrachtgever een werkplaats of depot van de leverancier verlaat, tot het ogenblik waarop deze bij een werkplaats of depot van de leverancier is teruggekomen, ongeacht de oorzaak van de beschadiging een verlies.

In geval van verlies is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd gelijk aan de vervangingswaarde.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, veroorzaakt door of in verband met de teruglevering van de emballage.

Indien de emballage na teruglevering schade veroorzaakt aan de leverancier of aan derden, is het bepaalde in het vorig lid van deze overeenkomst van toepassing, tenzij de opdrachtgever bewijst, of via te verstrekken informatie aannemelijk maakt de emballage naar behoren, in goede staat en overeenkomstig alle terzake geldende wetten en contractuele bepalingen aan de leverancier te hebben teruggeleverd.

Indien een opdrachtgever vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat de emballage na aflevering aan hem als gevolg van enig voorval inwendig is of kan zijn besmet door een vreemde stof – (zee) water daaronder begrepen – dient hij de leverancier daarvan onverwijld en in elk geval binnen 48 uur mondeling, telefonisch, per e-mail of per fax te verwittigen, onder de verplichting binnen dezelfde termijn een schriftelijke bevestiging per brief aan de leverancier te verzenden.

Hetzelfde geldt indien de emballage is blootgesteld geweest aan een sterke warmtestraling, zoals bij brand, of aan enige andere omstandigheid of invloed, waarvan de afnemer vermoedt of redelijkerwijs had kunnen vermoeden, dat deze omstandigheid of invloed op enigerlei wijze direct of indirect enig schadelijk effect op de emballage kan hebben gehad.

De opdrachtgever is gehouden voor zover dat in zijn vermogen ligt, de inhoud van de emballage terstond na ontvangst in elk geval voor ingebruikneming te controleren.

De opdrachtgever beschouwt alle overheidsvoorschriften, waaronder die welke betrekking hebben op (vervoer van) gevaarlijke stoffen, goederen onder druk en dergelijke, in acht te nemen en vrijwaart de leverancier voor alle gevolgen van burgerrechtelijke en publiekrechtelijke aard die mochten intreden wegens niet naleving van een of meer van zodanige overheidsvoorschriften.

ARTIKEL 6: VULLEN C.Q. DOEN VULLEN VAN CILINDERS EN/OF WISSELCONTAINERS

Het vullen c.q. doen vullen van een aan de leverancier toebehorende cilinder en/of wisselcontainer anders dan op een door de leverancier aangewezen locatie is niet geoorloofd.

ARTIKEL 7: AFBEELDINGEN, TEKENINGEN, BEREKENINGEN C.A.

De door de leverancier vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven en zijn eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat er voor in, dat deze door de leverancier vervaardigde of verstrekte gegevens en/of onderwerpen niet dan met diens uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt. Afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende hoeveelheden, afmetingen, gewichten, kleuren etcetera gelden slechts bij benadering en binden de leverancier niet, tenzij hiernaar in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt verwezen. Verstrekte tekeningen dienen steeds door de opdrachtgever te worden gecontroleerd.

ARTIKEL 8: UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

De opdrachtgever verbindt zich er voor zorg te dragen, dat de werkzaamheden die niet tot de aan de leverancier opgedragen werkzaamheden behoren, naar het eis van het werk geen vertraging ondervindt. De opdrachtgever zal er voor zorgdragen, dat voldoende opslag-, werk-, en schaftruimte, alsmede de nodige elektriciteit en water kosteloos ter plaatse ter beschikking zijn en dat alle wettelijk bepaalde en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen in overleg met de leverancier genomen zijn en gehandhaafd worden. De leverancier zal voor het verticale transport van materialen en gereedschappen kosteloos gebruik mogen maken van de op het werk aanwezige lieren en bouwliften. Alle extra kosten, voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van bovengenoemde verplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

ARTIKEL 9: MEERWERK

Wijzigingen in aangenomen werk, welke meerkosten met zich meebrengen zullen door de leverancier aan de opdrachtgever als meerwerk in rekening worden gebracht. Als meerwerk zal in elk geval worden beschouwd al hetgeen door de leverancier op verzoek en in opdracht van de opdrachtgever of in geval van gewijzigde instructies boven de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden wordt gepresteerd. Art. 7a: 1640 BW blijft in deze buiten toepassing.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De door de leverancier geleverde zaken blijven in eigendom van de leverancier totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle terzake met de leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen:

 • De tegenprestatie(s) met betrekking tot het geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
 • De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door de leverancier verrichte of te verrichten diensten;
 • Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van (een) overeenkomst(en).

Door de leverancier afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is de leverancier gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag.

Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht de leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van de leverancier:
 • De onder eigendomsvoorhoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings-, en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
 • Alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan de leverancier op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239BW;
 • De vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door de leverancier geleverde zaken te verpanden aan de leverancier op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239BW;
 • De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van de leverancier;
 • Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die de leverancier ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

ARTIKEL 11: BETALING

Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van zaken of na het verrichten van diensten, voor zover het leveranties of diensten betreffen tot een netto factuurbedrag van € 100,-. Indien schriftelijk door de leverancier van contante betaling wordt afgeweken dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van de leverancier of door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het bankrekeningnummer van de leverancier. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum zonder dat betaling heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente plus 2%. Leveranties tot een netto factuurbedrag van € 250,- worden ongefrankeerd geleverd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Expresseverzending van goederen geschiedt ongefrankeerd. Indien het netto factuurbedrag minder dan € 100,- bedraagt, wordt een toeslag van € 15,- berekend voor administratie- en behandelingskosten.

In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

De opdrachtgever kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien zijn vordering door de leverancier schriftelijk wordt erkend. Van iedere verdere verrekingsbevoegdheid wordt bij deze door de opdrachtgever uitdrukkelijk afstand gedaan.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

De leverancier is gerechtigd alvorens met de nakoming van de overeenkomst aan te vangen of voort te gaan voldoende zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van de opdrachtgever te vragen.

Indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen is de leverancier gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien een levertijd is overeengekomen wordt deze verlengd met de termijn van de opschorting.

ARTIKEL 12: INCASSOKOSTEN

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De leverancier is gerechtigd tenminste aan de opdrachtgever in rekening te brengen de incassokosten ingevolge het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien de leverancier aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

Tekortkomingen van de leverancier in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: elke van wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, werkstaking, werklieden uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of nadere ernstige storingen in het bedrijf van de leverancier of diens leveranciers.

Indien de prestatie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is iedere partij, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet, zonder dat de leverancier tot enige vergoeding van schade, door de opdrachtgever of derden gelden, gehouden zal zijn.

De leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat de leverancier haar verbintenis had moeten nakomen.

Indien de leverancier bij het intreden van de overmacht al of gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 14: RECLAMES EN RETOURNEREN

Indien het werk naar het oordeel van de opdrachtgever niet juist is uitgevoerd en/of indien er door de leverancier beschadigingen aan het werk zijn aangebracht dient de opdrachtgever binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, dit schriftelijk aan de leverancier te melden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever hierop geen beroep meer kan doen. Het gestelde in de vorige zin geldt eveneens voor reclames met betrekking tot de door de leverancier geleverde zaken.

Mocht u een bestelling willen retourneren, neem dan eerst contact op met ons. Stuur hiervoor een e-mail naar retour@kuilnicos.nl. Vermeld in uw e-mail uw ordernummer, bestelgegevens en de reden van retour. Wij zullen uw aanvraag beoordelen, waarna we u een retourformulier sturen die u kunt invullen en meesturen met uw zending. Retourneerkosten van een retourzending zijn voor de klant. 

Retourneringen worden alleen geaccepteerd wanneer ze: 
 • Vooraf schriftelijk zijn goedgekeurd;
 • Aangemeld zijn binnen 14 dagen na verzenddatum;
 • De orderwaarde hoger is dan €75,- excl. BTW;
 • Het artikel een standaard voorraadartikel is;
 • Het artikel ongebruikt en onbeschadigd is;
 • Het retourformulier volledig en correct is ingevuld.
Nadat uw retour bij ons is verwerkt, ontvangt u het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen op uw rekening.

ARTIKEL 15: GARANTIE

Op de door de leverancier geleverde zaken naar uitgevoerde werken gelden de garantie-bepalingen zoals in de offerte vermeld.

Overigens wordt slecht garantie verstrekt onder de door de producent van de geleverde producten toepasselijke garantievoorwaarden. De leverancier neemt de garantieverplichtingen die hieruit voortvloeien niet zelfstandig op zich doch is slechts gehouden de opdrachtgever behulpzaam te zijn bij het inroepen van de rechten van de opdrachtgever jegens de producent.

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID

De leverancier is jegens de opdrachtgever uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

Voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde is de leverancier slechts aansprakelijk voor zover hij hiertegen is verzekerd, danwel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering.

Overigens is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot de door de opdrachtgever geleden schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van de leverancier. Deze schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien de leverancier hiertegen verzekerd is, danwel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering.

De leverancier is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de leverancier of haar leidinggevende ondergeschikten.

De door de leverancier te vergoeden schade zal worden gematigd indien de door de opdrachtgever te betalen prijs niet in verhouding staat tot de door de opdrachtgever geleden schade.

De opdrachtgever zal de leverancier vrijwaren van mogelijke aanspraken van derden terzake waarvan de leverancier op grond van het bepaalde in deze voorwaarden tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk zou zijn.

ARTIKEL 17: BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De vorderingen van de leverancier op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • Indien na het sluiten van de overeenkomst aan de leverancier omstandigheden ter kennis komen die de leverancier goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • Indien de leverancier de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft danwel onvoldoende is;
 • Indien het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd, jegens hem surséance van betaling wordt verleend, zijn bedrijf wordt stilgelegd, danwel geliquideerd of geheel of gedeeltelijk wordt overdragen. In de genoemde gevallen is de leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de leverancier schadevergoeding te vorderen;
 • Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan de leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk danwel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in de redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is de leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 18: VALUTA

Indien betaling dient te geschieden in een andere dan een Nederlandse valuta is de opdrachtgever bij te late betaling ontstane schade – tevens verplicht aan de leverancier te vergoeden het nadelig verschil tussen de tegenwaarde van de koopsom in euro's zoals deze betaling op de contractuele vervaldag zou zijn geweest en de tegenwaarde zoals die op het tijdstip waarop in werkelijkheid is betaald, een en ander berekend op basis van de officiële koers van de betrokken valuta bij de Nederlandse Bank.

ARTIKEL 19: GESCHILBESLECHTING, TOEPASSELIJK RECHT

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de leverancier en de opdrachtgever, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in het arrondissement waar de leverancier is gevestigd. De leverancier blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.

Op elke overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 20: GEWICHTSVERSCHILLEN

De administratie van de leverancier is doorslaggevend met betrekking tot de bepaling van de hoeveelheid door de opdrachtgever van de leverancier afgenomen gas.

ARTIKEL 21: VEILIGHEID

De opdrachtgever is gehouden alle benodigde veiligheidsmaatregelen te nemen bij de bewaring en opslag, alsmede bij het gebruik en/of verbruik van de door de leverancier afgeleverde gassen. De opdrachtgever zal mitsdien mede kennis nemen van de veiligheidsinformatiebladen van de leverancier met betrekking tot af te nemen of afgeleverde gassen. De opdrachtgever draagt bovendien zorg dat de in deze bladen vermelde informatie ter hand wordt gesteld aan de directe of indirecte feitelijke gebruikers. De leverancier is gehouden op verzoek van de opdrachtgever deze bladen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever toe te zenden.

ARTIKEL 22: AFWIJKENDE BEPALINGEN VOOR CONSUMENTEN

Indien de opdrachtgever consument (wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep) is geldt, in afwijking van het voorgaande, niet het bepaalde in artikel 2 lid 4, 3 lid 2, 11 lid 3, 13 en 17 van deze algemene voorwaarden. Overigens geldt aansluitend een artikel 4 lid 2 dat indien de opdrachtgever consument is, de opdrachtgever de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 2 kan ontbinden, ongeacht het percentage van de prijsverhoging, indien de prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Aansluitend aan het bepaalde in artikel 22 lid 1 geldt dat de opdrachtgever, indien hij consument is, het recht heeft gedurende een maand nadat de leverancier zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijk internationaal verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

ARTIKEL 23

Bij verschil van mening omtrent de tekst van deze algemene voorwaarden wordt uitsluitend de Nederlandse tekst als bindend beschouwd.